perifereiako_2

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 18η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του
Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 20 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 22/2023 Επερώτησης του Ανεξάρτητου
Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αχαΐας κ. Κατσικόπουλου Δημητρίου
σχετικά με την πορεία του έργου Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση “ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ” Δυτικής Αιγιάλειας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 23/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης “Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας” κ. Χατζηλάμπρου
Βασιλείου και του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αιτ/νιας κ. Κούστα
Κωνσταντίνου σχετικά με το έργο «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων,
υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου».

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 24/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης “Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας” κ. Χατζηλάμπρου
Βασιλείου και του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Αιτ/νιας κ. Κούστα
Κωνσταντίνου σχετικά με τη διάβρωση της ακτογραμμής Αντιρρίου – Μακύνειας – Ρίζας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 25/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” κ. Γαλάνη Κυριάκου
σχετικά με τον τρόπο διανομής αεροχημάτων (drones) για περιβαλλοντική προστασία.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 26/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής της
Παράταξης “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ” κ. Γαλάνη Κυριάκου
σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την
ολοκληρωτική καταστροφή της βλάστησης του υπορόφου σε
δασικές εκτάσεις Προστατευόμενων Περιοχών της Π.Ε. Ηλείας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 27/2023 Επερώτησης του Περιφερειακού
Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – Δικαίωμα στην
πρόοδο» κ. Σκιαδαρέση Σπυρίδωνα σχετικά με τα μέτρα προστασίας
της υφιστάμενης γραμμής του Οδοντωτού από κατολισθητικά φαινόμενα.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2024.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας έτους 2024.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής
και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 4ο : Χορήγηση εξουσιοδότησης της πρόσβασης και διενέργειας
Τραπεζικών εργασιών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών των
Τραπεζικών Ιδρυμάτων, Υπογραφής των επιταγών και κάθε είδους
εντολών μεταφοράς χρηματικών ποσών, και κάθε είδους εγγράφων
που απαιτούνται για τις οποιεσδήποτε Τραπεζικές Εργασίες.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής
και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης μίσθωσης έργου με την
«ανάδοχο» κα Κορδούλη Μαρία για την υλοποίηση δράσεων για τις
ανάγκες του εγκεκριμένου έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή
πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα
– Boosting the implementation of adaptation policy across Greece –
LIFE-IP AdaptInGR».
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού,
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 6ο : Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Υποστηρικτικές
Υπηρεσίες για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας», με
προϋπολογισμό 8.400.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027».
Β) Ορισμός τεσσάρων εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (τακτικός και αναπληρωτής) στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 8).
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής
Σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,
Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 7ο : Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού
έτους 2022-2023 συνολικού ύψους – 20.366,08€ που ανατέθηκαν με
τις συμβάσεις:
1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/154354/2707/16-05-2023 (ΑΔΑΜ
23SYMV012678035) στον μεταφορέα «ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Α.Ε.» και
2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/180438/3145/06-06-2023 (ΑΔΑΜ
23SYMV012815806) στον μεταφορέα «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και εκτελέστηκαν τους μήνες ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2023 με μικρά και
μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου
κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018) ΚΥΑ.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτ/νιας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός δύο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη
συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2023,
δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κυλλήνης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 9ο Επικύρωση πρακτικών 14ης/2023, 15ης/2023, 16ης/2023, και
17ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.
Σελίδα μετάδοσης: https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-15231