kidsschoolagrinio1

Δίμηνες προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Μεσολόγγι

Το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου σας ενημερώνει ότι επίκειται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου (ΙΔΟΧ) διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σκοπό την στελέχωση των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Η διακήρυξη του διαγωνισμού βρίσκεται αυτή την στιγμή στην φάση της έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να έχουν συγκεντρώσει ήδη κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών, και πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Στο ζήτημα της προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Δήμου μας είμαι υποχρεωμένος, προς αποφυγή παρερμηνειών, να αποσαφηνίσω τα εξής: Η πρωτοβουλία αυτή, η απόφαση αλλά και οι σχετικές ενέργειες είναι έργο της Δημοτικής Αρχής του Κώστα Λύρου.
Έρχεται δε ως αποτέλεσμα της αγωνιώδους προσπάθειάς μας να καλυφθούν με κατάλληλο τρόπο τα κενά ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Βρεφονηπιακών Σταθμών μας.

Προς επίρρωση, προτρέπω στην ανάγνωση των Πρακτικών τριών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης , 5ης και 7ης Ιουλίου 2023 όπου εναγωνίως, σύμφωνα με την προ καιρού ειλημμένη απόφαση του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου, εισηγήθηκα και αιτήθηκα κατ’ επανάληψη την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου προς το Πνευματικό Κέντρο προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προς τούτο πιστώσεις.

Παρόλο που ο κ. Διαμαντόπουλος την πρώτη φορά το καταψήφισε και από τις άλλες δύο συνεδριάσεις απείχε, μετά την πρόσφατη, κατά τη γνώμη μου δέουσα, ενημέρωσή του από εμένα για τις αποφάσεις μας χαίρομαι ιδιαίτερα που τώρα συναινεί και συμφωνεί διότι έτσι επιτυγχάνεται η συνέχεια στο Δήμο μας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) διάρκειας δύο (2) μηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/94
4. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’) και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/09 και συμπληρώθηκε με την περ. της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’Β’ και Γ’ του Ν. 2190/94.
4.Τις διατάξεις των άρθρων 14, 20 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν. 
5. Την υπ’ αρίθμ. 81/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΦΟΚΨΝ-Σ4Β)Απόφαση Δ.Σ. περί Προσλήψεως προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών.
6. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου τρέχοντος έτους υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για την δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα απασχοληθεί (αριθ.πρωτ.:3184/03-11-2023 βεβαίωση πίστωσης).
7. Το υπ’ αρίθμ. 100274 / 12 -11-2023 έγγραφου του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (2) μήνες, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων τα οποία θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προς κάλυψη των αναγκών των Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών οι οποίοι ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο ως κάτωθι:

Ειδικότητα
Αριθμός Ατόμων
Τυπικά Προσόντα
Χρονική Διάρκεια
Τ.Ε ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Δέκα επτά
(17)
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας
Δύο (2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του ν.3584/07 (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα). Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί άμεσα με Απόφαση Προέδρου και η διάρκεια της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν θα υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
2. Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών,
3.Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),(δίνεται από την Υπηρεσία),
4.Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία),
5. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pneumatikoke@gmail.com

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 15-11-2023, και με προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και πέντε (5) ημερολογιακών ημερών για αίτηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου pneumatikoke@gmail.com από 15 /11/2023 έως και 20 /11/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ