perif

Συνεδριάζει το Περιφερειακό συμβούλιο

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την προσεχή Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση, (15:00), όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η 1η Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023, καθώς και η έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης Ρίου – Αγ. Βασιλείου.
Στη συνέχεια (18:00) θα ακολουθήσει η 9η ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη τον απολογισμό της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας –Έκθεση πεπραγμένων Β’ εξαμήνου 2022.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα υπάρχει ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming από το σύνδεσμο:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14112

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 10/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής και του
Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» κ.κ. Χατζηλάμπρου Βασιλείου και Κούστα Κωνσταντίνου, σχετικά με τη λειτουργία Πυρηνελαιουργείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ’ αριθ. 11/2023 Επερώτησης του Επικεφαλής της παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Γαλάνη Κυριάκου, που αφορά τις ενέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με τις αναφορές για λύματα του ΧΥΤΑ Στράτου που διαρρέουν και καταλήγουν στη Λίμνη Στράτου.

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας κ. Ζαΐμης Φωκίων)

ΘΕΜΑ 2ο : Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων για την υλοποίηση της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΡΙΟΥΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (Α΄ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμός:
9.650.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: «Τομεακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και στον Άξονα
Προτεραιότητας «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Κωδικό ΟΠΣ 5200825 / ΝΑ255.
Β1) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο
5).
Β2) Ορισμός μελών (τακτικού και αναπληρωτή) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5).
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3ο : Α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Επιμελητηρίου
Αιτωλοακαρνανίας, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξη της Π.Δ.Ε. και του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες», προϋπολογισμός: 222.240,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5076713, με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ».
Β) Ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωτή) στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4).
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Βασιλόπουλος Θεόδωρος)

ΘΕΜΑ 4ο : Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου: «Βελτίωση οδού Δάφνη-Ε.Ο.111 στο τμήμα από Έξοδο Κεραμιδιάς έως διασταύρωση Εφύρας Ν. Ηλείας», προϋπολογισμός: 6.280.000,00€, χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» με ΟΠΣ 5052034 / ΣΑΕΠ 001-1, κ.ε.: 2020ΕΠ00110009 (για το ποσό των 5.980.000,00€) και 2020ΕΠ00110010 (για το ποσό των 300.000,00€).
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων
κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 5ο : Αναπροσαρμογή (μείωση) των τιμών ανάθεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών /τριών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του σχολικού έτους 2022-2023 συνολικού ύψους -5.909,56€ που ανατέθηκαν με τις συμβάσεις:
1) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371203/8573/30-11-2022 (ΑΔΑΜ
22SYMV011701442),
2) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371220/8579/30-11-2022(ΑΔΑΜ
22SYMV011704150),
3) αριθ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/371157/8562/30-11-2022 (ΑΔΑΜ 22SYMV011701639) και εκτελέστηκαν τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, σύμφωνα με την μέση μηνιαία τιμή του καυσίμου κατ’ εφαρμογή της 50025/2018 (Β4217/2018)ΚΥΑ.(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηλείας
κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 6ο : Α) Έγκριση του από 24/02/2023 πρακτικού Νο 1 της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών της αριθμ. πρωτ.: 110446/6767/13-04-2022 (ΑΔΑΜ:22SYMV010390863 2022-04-13) Μικτής Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για την υλοποίηση της προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (Μικτή Σύμβαση) του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Δ.Ε & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε., συμβατικής αμοιβής:
14.877.767,63€ (με Φ.Π.Α.) χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001/ κ.ε.: 2021ΕΠ00100019 και ΣΑΕΠ 501/ κ.ε.:2020ΕΠ50100007.
Β) Έγκριση 1ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης.
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου
κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 7ο : Α) Έγκριση του από 16/03/2023 πρακτικού Νο 2 της επιτροπής παραλαβής της αριθμ. πρωτ.: 225974/13390/22-7-2022 σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την προμήθεια τριάντα δύο (32) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing), ποσό σύμβασης: 1.192.185,60€ (με Φ.Π.Α.).
Β) Έγκριση 2ης τροποποίησης της ανωτέρω σύμβασης.
Γ) Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής τροποποιητικής σύμβασης.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου
κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας, (τακτικού και αναπληρωτή), για την συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) Απόφασης του κ. ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών για το έτος 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αχαΐας  κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε Αχαΐας, (τακτικού και αναπληρωτή), για την συγκρότηση της Επιτροπής, του άρθρου 35 του υπ΄αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΦΕΚ 444/Β’/1999), όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β’), για να εξετάσει περιπτώσεις όπως ο καθορισμός ορίων κατοικημένων περιοχών, η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής, η οριοθέτηση διαύλων κλπ., σε περιοχές αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας για το έτος 2023.
(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αχαΐας  κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη του Αγρινίου την Μεγάλη Παρασκευή 14/04/2023.
(εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Αιτ/νιας κα Σαλμά Μαρία)

ΘΕΜΑ 11ο Επικύρωση πρακτικών 2ης/2023, 4ης/2023 και 5ης/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.


Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 9η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 27 Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167, 168 και 176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Έκθεση πεπραγμένων Β’ εξαμήνου 2022 (σχ. η 7/2023 (ΑΔΑ: ΡΖΖΞ7Λ6-ΛΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).
(εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου)