dhmarxeiomessolonghi5

Ο ‘εσωτερικός έλεγχος’ στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου

Πάνος Παπαδόπουλος – Δημοτικός Σύμβουλος «Συμμαχία για το μέλλον»:

16-3-2023

Έχουμε επισημάνει, ουκ ολίγες φορές, τις διαρκείς αστοχίες της δημοτικής αρχής σε θεσμικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμαρχος κ. Λύρος, συμπεριφερόμενος ως ο απόλυτος άρχων και αγνοώντας τα στοιχειώδη, προέβη στις 30-12-2022 σε απευθείας ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία την παροχή υπηρεσιών για τη διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. Η απόφαση αυτή ήταν προδήλως παράνομη και παράτυπη, καθότι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, αυτό έπρεπε να γίνει από το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο.

Σαν αποτέλεσμα της ανωτέρω πρακτικής του με την οποία θέλει να αγνοεί τη νομοθεσία που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπ’ αριθ. 41120/13-3-2023 (ΑΔΑ: Ψ88ΒΟΡ1Φ-Λ38) απόφασή της, ΑΚΥΡΩΣΕ την απόφαση του Δημάρχου σχετικά με την διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο από ιδιώτη ελεγκτή.
Δεν μας προκαλεί έκπληξη πλέον το γεγονός. Ό,τι και αν σχολιάσει κανείς περιττεύει…


Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου:

22-9-2022

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου προς διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, την πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις υπηρεσίες του προς τους φορείς και τους πολίτες, προτίθεται να προβεί στην ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω παροχής υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, με σκοπό την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του.

O Δήμαρχος του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος δήλωσε σχετικά «O εκσυγχρονισμός, η αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως η διαφάνεια   στον τρόπο   λειτουργίας του Δήμου μας ήταν και παραμένει από τους πρώτους στόχους που η δημοτική μας αρχή επιδιώκει.
Η πολυδαίδαλη γραφειοκρατία που ταλανίζει όλη τη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με  παγιωμένες αρνητικές αντιλήψεις σε ότι αφορά την άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους των λειτουργών ιδιαίτερα στο  Δήμο, αποτελούν τροχοπέδη και έχουν την δύναμη να  αναστέλλουν  πολλές από τις προσπάθειες που σκοπό έχουν να μεταρρυθμίσουν  και να αλλάξουν  τα κακώς κείμενα.

Αυτοί κυρίως είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον νομοθέτη στην ψήφιση του Νόμου 4795/2021  που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο στον ευρύτερο δημόσιο φορέα, έναν έλεγχο ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του είναι  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ.
Ειδικότερα  για τους  ΟΤΑ  ο εσωτερικός έλεγχος εκτός από ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ είναι άκρως απαραίτητος καθώς έχει σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν  να εκθέσουν τον Δήμο και να επηρεάσουν αρνητικά την κοινωνική παροχή του. Πιο συγκεκριμένα και στο Δήμο μας είμαστε υποχρεωμένοι και είναι και συνειδητή επιλογή μας  να υλοποιήσουμε όλες τις επιταγές του Νόμου με σκοπό  να εξασφαλιστεί η διαφάνεια,  η νομιμότητα και η εξάλειψη η πιθανής διαφθοράς στις λειτουργίες του.
Ας σημειωθεί ότι το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου που θα διενεργηθεί στο Δήμο μας θα υποβληθεί άμεσα στις Αρχές (Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας, Υπουργείο Οικονομικών και  Ελεγκτικό Συνέδριο) προς άσκηση των κατά το νόμο συντονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων τους καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ανάθεση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ακολούθησε  προηγούμενη   αιτιολογημένη   απόφαση  που εκδόθηκε  επί της  διαπίστωσης  αδυναμίας  σύστασης ή λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου στο δήμο μας  κατά το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν 4795/21. Και η εν λόγω απόφαση έχει κοινοποιηθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας όπως ορίζει ο Νόμος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε  περίπτωση  μη υλοποίησης της υποχρεωτικής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου εκ μέρους μας  θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 του Ν. 4938/20 (Νόμος Ελεγκτικού Συνεδρίου) περί  κυρώσεων σε περίπτωση αδράνειας.

Επιπλέον αξίζει να τονίσουμε ότι στο  σύνολο  των  332 Δήμων της Επικράτειάς μας και σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου ο εν λόγω εσωτερικός έλεγχος  έχει ήδη εφαρμοστεί σε ποσοστό 70%  και  ήδη διενεργείται μέσω ανεξάρτητου πιστοποιημένου  εσωτερικού ελεγκτή, υπαγομένου στο Υπουργείο Οικονομικών,  όπως ακριβώς κι  εμείς στο δήμο μας εφαρμόζουμε.

Ωστόσο ορισμένοι, μια μειοψηφία  υπηρεσιακών  παραγόντων στο Δήμο μας, κατέστησαν φανερό πως  δεν επιθυμούν  τον εσωτερικό έλεγχο. Για τους δικούς τους λόγους.
Οι φωνές  περί δήθεν μη  νομιμότητας στο εγχείρημά μας επιβεβαιώνουν για μια ακόμη φορά την γνωστική ανεπάρκεια τους και το πόσο  επικίνδυνοι και επιζήμιοι καθίστανται   για τον τόπο μας.

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι, σε περίπτωση που μέσω των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου διαπιστωθούν ελλείμματα διαχειριστικής  φύσεως, απαρέγκλιτα  θα κινηθώ ως  οφείλω και θα  ενημερώσω τις αρμόδιες δικαστικές και ελεγκτικές αρχές, όπως ορίζει η απόφαση 2014/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως  και μέχρι τώρα έχω κάνει σε διενεργούμενους ελέγχους οι οποίοι έχουν ήδη οδηγηθεί στην κρίση της Δικαιοσύνης.

Διότι,  η τήρηση της νομιμότητας και της  διαφάνειας σε όλες τις διαδικασίες του Δήμου για τη προάσπιση των συμφερόντων του τόπου μας και για  την βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μου, δεν θα πάψει ποτέ, να  είναι ο άξονας διοίκησης  μου».


Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου:

12-9-2022

Πριν αλέκτωρ λαλήσει ….Αποκαλύφθηκε το πραγματικό σχέδιο της δημοτικής αρχής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για την ποδηγέτηση του εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο.
Αποκαλύφθηκε η μεθόδευση για την εκχώρηση, με την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης σε ιδιώτη και μόνο, του εσωτερικού έλεγχου του Δήμου. Εκχωρώντας με τον τρόπο αυτό Δημοσίου χαρακτήρα ελεγκτικές αρμοδιότητες και εξουσίες, στον ιδιωτικό τομέα, μάλιστα χωρίς κανένα εχέγγυο αντικειμενικότητας.

Πριν τρείς μήνες περίπου η δημοτική αρχή προσπάθησε να τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου, κουνώντας μάλιστα ως τιμητής, το δάκτυλο, προς το σωματείο και την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, περί μη εφαρμογή των επιταγών της νομοθεσίας, προσπαθώντας να κόψει και να ράψει τον ΟΕΥ στα μέτρα της, παρόλο που ήταν αυτή που «ξεχνούσε» επιδεκτικά την υποχρέωση της, για σύσταση τμήματος εσωτερικού ελέγχου και παρόλο που ενημερώθηκε τόσο από το Σωματείο Εργαζομένων όσο και από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την ρητή πρόβλεψη του νόμου. Πρόβλεψη περί υποχρέωσης του Δήμου να δημιουργήσει τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Συμβούλου Ακεραιότητας, που φυσικά θα στελεχώνονται από δημοσίους λειτουργούς. Δυστυχώς στην προσπάθεια του Σωματείου Εργαζομένων και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβούλιου, για έναν δημιουργικό διάλογο και προσθήκη και των τμημάτων αυτών σε έναν νέο με αναπτυξιακό πρόσημο ΟΕΥ, που θα βοηθούσε το δήμο να βρει και να αντιμετωπίσει τις παθογένειες του και να ενισχύσει ουσιαστικά και αντικειμενικά την ορθή λειτουργία του Δήμου και των Υπηρεσιών του … ο δήμαρχος κώφευσε επιδεικτικά. Όχι μόνο κώφευσε, αλλά κατηγόρησε όλους τους υπολοίπους για μη σύννομες συμπεριφορές! Στην επισήμανση δε, του προέδρου του Σωματείου εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι αρνείται πεισματικά την δημιουργία στον ΟΕΥ μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και Συμβούλου Ακεραιότητας, γιατί θέλει να «νοθεύσει» την πρόνοια της νομοθεσίας με την εκχώρηση αυτών των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτη, με ό,τι σημαίνει αυτό για το Δημόσιο Συμφέρον, αρνήθηκε πεισματικά την υποχρέωση του μέμφοντάς μας. Αλλά όπως είπαμε πριν αλέκτωρ λαλήσει ….

Για να γίνει κατανοητό τι διακυβεύεται με τον τρόπο που προσπαθεί να λειτουργήσει η παρούσα δημοτική αρχή, θα αναφέρουμε ότι την Τρίτη το πρωί έγινε σύσκεψη στο Δημαρχείο με παρόντα τον… υπό πρόσληψη … ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος έδινε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του Δήμου, ελέω Θεού, χωρίς καμία θεσμική νομιμοποίηση! Δηλαδή η δημοτική αρχή χωρίς να έχει τηρήσει καμία πρόνοια και πρόβλεψη της νομοθεσίας, όπως την δημιουργία μονάδας στο ΟΕΥ του Δήμου, όπως την δικαιολόγηση της αδυναμίας λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελεγκτή από υπηρεσιακούς παράγοντες, ή την προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας, ή ακόμη και την απευθείας ανάθεση (που διακαώς θέλει ο δήμαρχος) και άρα χωρίς να υπάρχει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει πάρει νομιμότητα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εν κρύπτω, αφού απέρριψε τα επανειλημμένα αιτήματα του Σωματείου Εργαζομένων και τις παραινέσεις των Δημοτικών Συμβούλων, για την δημιουργία, όπως άλλωστε ρητά προβλέπεται από την νομοθεσία, μονάδας Εσωτερικού Ελεγκτή και Συμβούλου Ακεραιότητας στον ΟΕΥ, εμφάνισε ξαφνικά τον ιδιώτη «υπεύθυνο» που θα ελέγχει τις υπηρεσίες και τους Αιρετούς του Δήμου … ως προς την νομιμότητα … παρανόμως και παρατύπως (χωρίς σύμβαση, χωρίς ανάθεση, χωρίς τίποτα) … να απευθύνει προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες κατευθύνσεις για την τήρηση της νομιμότητας!

Όλα τα παραπάνω εκτός από το τραγελαφικό του πράγματος το οποίο δεν μπορεί δυστυχώς να μας κάνει να ευθυμήσουμε, έχουν και το πολύ σοβαρό και ουσιαστικό μέρος. Αυτή τη στιγμή ο δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, προσπαθεί με μεθοδεύσεις να εκχωρήσει αρμοδιότητες Δημόσιου Χαρακτήρα και μάλιστα ελεγκτικού χαρακτήρα σε ιδιωτική εταιρεία χωρίς να τηρούνται ούτε τα προσχήματα της νομοθεσίας και να διασφαλίζεται η λογοδοσία αυτού. Είναι ένα δείγμα τι είδους «έλεγχο» αποζητά η παρούσα δημοτική αρχή και πώς ακριβώς θέλει να «χρησιμοποιήσει» τα πορίσματα του και τις «εντολές» του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η ΠΟΕ ΟΤΑ σε αντίστοιχη ανακοίνωση της «Αλήθεια, πόσο αντικειμενικός και διάφανος μπορεί να είναι ένας εσωτερικός έλεγχος από έναν ιδιώτη που επελέγη με απευθείας ανάθεση και πληρώθηκε, επί της ουσίας από τον ελεγχόμενο, για να τον κάνει; Ο έλεγχος των φορέων του Δημοσίου μπορεί να γίνεται από το Δημόσιο και μόνο.» …και αυτή είναι και η ουσία του όλου θέματος.

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η δημοτική αρχή και ο δήμαρχος προσωπικά επιλέγει το δρόμο της σύγκρουσης και όχι της συνεννόησης.

Διαμηνύουμε προς όλους ότι θα μας βρουν απέναντι στην νέα πρόκληση της δημοτικής αρχής και θα προσπαθήσουμε να καταργηθεί στην πράξη η όποια προσπάθεια εκχώρησης δημοσίων λειτουργιών σε ιδιώτες.