forest2

Αναγκαία η στήριξη των δασεργατών της Αιτωλοακαρνανίας

20 Ιανουαρίου 2023

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Δίκαιη μεταχείριση των Δασικών Συνεταιρισμών της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».

Με τον ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 182/27-9-2016) μπήκε μια τάξη στο χαοτικό τοπίο που παρουσίαζε η ανεξέλεγκτη μέχρι τότε εκμετάλλευση των δασών, θεσμοθετήθηκε το επάγγελμα του δασεργάτη και τέθηκαν σαφείς κανόνες στην υλοτόμηση.
Οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις Εργατών (ΔΑ.Σ.Ε.) δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία και μεταποίηση δασικών προϊόντων.
Δασικές εργασίες κατά την έννοια του νόμου 4423/2016 είναι οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συλλογής εν γένει δευτερευουσών καρπώσεων από τα δάση, οι φυτεύσεις δασικών ειδών, οι κλαδεύσεις, αραιώσεις και οι καθαρισμοί δασών, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων για την προστασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, εργασίες για την προστασία και ανάπτυξη της βλάστησης και της αναγέννησης, εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο τα μέλη των συνεταιρισμών για να διατηρήσουν την ταυτότητα του δασεργάτη, πρέπει εντός πενταετίας να επικολλήσουν 250 ένσημα ανά μέλος. Σημειωτέον ότι για να εξασφαλίσει ένας δασεργάτης 50 ένσημα ανά έτος χρειάζονται περίπου 300 χωρικά κυβικά μέτρα ξυλείας.
Ωστόσο οι αποφάσεις παραχώρησης εκμετάλλευσης συστάδων δημοσίων δασών σε Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) είναι συχνά εσφαλμένες καθώς δίνονται προς εκμετάλλευση σε συνεταιρισμούς εκτός της τοπικής κοινότητας ή του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας που έχουν την έδρα και τη δραστηριότητά τους, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ύπαρξη των τοπικών συνεταιρισμών και οι δασεργάτες να αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Επιπλέον, δεν εξασφαλίζεται η αειφόρος εκμετάλλευση των δασών σύμφωνα με το σκοπό του άρθρου 136Α ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα.

Τον τελευταίο καιρό οι ΔΑ.Σ.Ε. της Αιτωλοακαρνανίας αδικούνται κατάφορα από την άνιση κατανομή των χωρικών κυβικών μέτρων ξυλείας. Για τους δασεργάτες, για τους οποίους αυτή η δραστηριότητα είναι η κύρια πηγή εισοδήματός τους, αφαιρείται η δυνατότητα να εργαστούν και να εξασφαλίσουν τα 50 ένσημα ανά έτος που απαιτούνται για την ασφάλισή τους, σε μια στιγμή που πλήττονται σκληρά από την ενεργειακή κρίση και την απροθυμία της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για τη στήριξή τους.
Για παράδειγμα, στην περιοχή του Δήμου Αμφιλοχίας και της περιφέρειας του Δασαρχείου Αμφιλοχίας, στον ΔΑ.Σ.Ε. Ινάχου Βάλτου ΣΥΝ.Π.Ε. (με έδρα στην Τοπική Κοινότητα Σταθά της Δ.Ε. Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας) που αριθμεί 25 μέλη, με την υπ’ αριθ. 479748/20-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας, παραχωρήθηκε μικρή ποσότητα λήμματος των προς εκμετάλλευση συστάδων δασών, ενώ αντίθετα παραχωρήθηκαν πολλαπλάσιες ποσότητες σε δασικούς συνεταιρισμούς εκτός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Οι δε αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με την διαχείριση και την προστασία των δασών έχουν αφεθεί στην τύχη τους, με περιορισμένο προσωπικό και ανεπαρκείς πιστώσεις με αποτέλεσμα την αδυναμία πραγματοποίησης των προβλεπόμενων ελέγχων, τη μη ορθή εφαρμογή των εγκεκριμένων διαχειριστικών μελετών και την αδυναμία εξασφάλισης αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των προς υλοτόμηση συστάδων.

Επειδή υπάρχει αδυναμία ογκομέτρησης των συστάδων και προσήμανσης των προς υλοτόμηση δέντρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπορία των δασικών προϊόντων και τη διασφάλιση της εργασίας των δασεργατών.
Επειδή σε συστάδες, που είναι στη διαχειριστική μελέτη προς υλοτόμηση δεν ελέγχεται η τελική ποσότητα των χωρικών κυβικών μέτρων που υλοτομούνται, με αποτέλεσμα να αφανίζονται και να καρπώνονται τα χρήματα επιτήδειοι σε βάρος των δασεργατών και της αγροτικής οικονομίας.
Επειδή μετά το πέρας της υλοτόμησης παρατηρείται αδυναμία εφαρμογής των προβλεπόμενων από της εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες.
Επειδή οι ΔΑ.Σ.Ε. αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα αειφόρου διαχείρισης των δασών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

• Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δασικών συνεταιρισμών εργασίας και την προστασία των δασεργατών μελών τους.
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διασφαλισθεί και να προστατευθεί η ιδιότητα του δασεργάτη.
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την κατά προτεραιότητα παραχώρηση της εκμετάλλευσης συστάδων δασών σε δασικούς συνεταιρισμούς που έχουν ως έδρα την τοπική κοινότητα και εν συνέχεια στις όμορες κοινότητες οπού γίνεται η υλοτομία.
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αναβάθμιση τον αρμοδίων υπηρεσιών ώστε να μπορούν να διεξάγουν δίκαιο και συστηματικό διαχειριστικό έλεγχο.
• Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την συμμετοχή εκπρόσωπων της τοπικής κοινότητας και των δημοτικών αρχών στις αρμόδιες επιτροπές πιστοποίησης.
• Ποια μέτρα στήριξης των ΔΑ.Σ.Ε. έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη δαπάνη των δασεργατών.
• Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου, για την ενίσχυση της μεταποίησης και εμπορίας από τους ιδίους του Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας.

Θάνος Μωραϊτης, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας