architect

Υποβοήθηση των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας

Στην υπογραφή σύμβασης με τον τεχνικό σύμβουλο που θα υποβοηθήσει τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε όλο το πλέγμα των δραστηριοτήτων τους, προχώρησε την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή δράση που έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και της ΠΔΕ, ώστε να αντεπεξέρχονται άμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητές τους.

Ο ανάδοχος, με τη διάθεση κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού ανά αντικείμενο τεχνικής υπηρεσίας, έχει ως αποστολή να υποβοηθά στην υλοποίηση του συνολικού έργου των Διευθύνσεων, με σκοπό την βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των μελετών, στο επίπεδο ένταξης και δημοπράτησης.
Ο τεχνικός σύμβουλος υποβοηθά τις υπηρεσίες κυρίως σε τεχνικά, νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων και προσαρμογή όλων των δραστηριοτήτων της, στην άρτια και γρήγορη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές, την τεχνογνωσία και τις αναγκαιότητες που υπάρχουν ή προκύπτουν.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι η σύνταξη και ολοκλήρωση των φακέλων ανάθεσης μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, η ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών για την ανάθεση δημοσίων έργων, αλλά και η μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των τεχνικών υπηρεσιών της ΠΔΕ ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου, για την κάλυψη των απαιτήσεων ωριμότητας σύμφωνα με τις προσκλήσεις ένταξης και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτές, όπως επίσης η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται από τα εκάστοτε χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η παροχή των τεχνικών υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου» έχει διάρκεια 24 μηνών, είναι προϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.


Στο πλευρό των Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη για την μελέτη και ωρίμανση σημαντικών έργων, στέκει έμπρακτα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, υπέγραψε την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών για την υποβοήθηση των Διευθύνσεων Τεχνικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε έργα των ΟΤΑ Α Βαθμού που χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά εργαλεία της ΠΔΕ».

Ο τεχνικός σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε τεχνικά,
νομικά θέματα που αφορούν μελέτες, έργα, συντηρήσεις, προληπτικές ενέργειες αποσόβησης επικειμένων κινδύνων κ.ά, με στόχο την άρτια και γρήγορηεξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Με τον τρόπο αυτό και με χρηματοδότηση ύψους 1,6 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί τη δέσμευση και τη καινοτόμα πρωτοβουλία που ανέλαβε για την στήριξη των Δήμων, στην κατεύθυνση της ταχείας υλοποίησης των έργων. Η υποβοήθηση των Διευθύνσεων των Τεχνικών Υπηρεσιών των μικρότερων Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κρίθηκε απαραίτητη εξαιτίας της ανεπαρκούς εξειδίκευσης και της έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η συστηματική παρακολούθηση των σταδίων ωρίμανσης σημαντικών έργων.

Σημειώνεται ότι ήδη υπάρχουν περισσότερες από 50 μελέτες για εντάξεις νέων έργων που αφορούν στην αντιμετώπιση θεμάτων καθημερινότητας με στόχο την βελτίωσητης ποιότητας ζωής του πολίτη, των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, την διαχείριση των υδάτων, τωνκινδύνων πλημμύρας, αλλά και των στρατηγικών και κατευθυντήριων γραμμών της νέας προγραμματικής περιόδου.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Θανάση Μαυρομμάτη, τονίστηκε η ανάγκη για αποτελεσματικότητα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ώστε να προχωρήσουν σύντομα δημοπρατήσεις ώριμων έργων.

«Πρόκειται για μια καινοτόμο, θεσμική πρωτοβουλία που εδράζεται στη συνεργασία μεταξύ Α΄ και Β Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που αυξάνει την αναπτυξιακή δυνατότητα της περιοχής. Για να το επιτύχουμε αυτόν τον στόχο είναι απαραίτητη η αλλαγή ταχύτητας. Στην κατεύθυνση αυτή αξιοποιούμε τον ιδιωτικό τομέα στην ωρίμανση των έργων, ώστε να προχωρούν γρήγορα και οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα , γι αυτό και στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης και πορείας υλοποίησης του έργου με αναφορά στην πρόοδο του φυσικού και οικονομικούαντικειμένου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης κατά την υπογραφή της σύμβασης.