students1

Σπουδαστικές υποτροφίες στη Ναύπακτο

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Αιτήσεων Για Χορήγηση Νέων Υποτροφιών & Συνέχιση Των Υφιστάμενων του Ιδρυματος Ανδρέα Τσάρα:

Βάσει της από 12-5-2021 διακήρυξης και του υπ΄αριθμ 1/21-1-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την χορήγηση νέων υποτροφιών και την συνέχιση των υφιστάμενων, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 είναι:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Για το Α΄ Λύκειο Ναύπακτου

Χορήγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 της μίας υποτροφίας στον Μηνόπουλο Αλέξιο του Βασιλείου, πρωτοετή φοιτητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης .

Για το Β΄ Λύκειο Ναύπακτου

Χορήγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 της δεύτερης υποτροφίας στον Μιχοσταύρο Μάριο του Μιχαήλ, πρωτοετή φοιτητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Aνθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Να συνεχιστεί για το ακαδη­μαϊκό έτος 2021 – 22 η υποτροφία στους:

Ηπειρώτη Μάριου του Θωμά,
Μπίμπα Σπυρίδωνα – Χρήστο του Κωνσταντίνου,
Αμπλά Νικόλαο του Δημητρίου,
Κρίτσα Βασίλειο του Αθανασίου,
Μπίμπα Μελέτιο του Νικολάου,
Δούρο Ξενοφώντα του Γεωργίου.

Να διακοπεί η υποτροφία στον Φραντζόλα Λουκά του Γεωργίου.

Το ποσό της υποτροφίας, για κάθε δικαιούχο, ορίζεται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 σε δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200,00 €).

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία 10 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την υποβολή ένστασης στα Γραφεία του Ιδρύματος που στεγάζονται στην Ιερά Μητρόπολη Ναύπακτου και Αγίου Βλασίου στην οδό Γ. Αθανασιάδη Νόβα, αριθμός 1 , Ναύπακτος.


Η Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ» θα χορηγήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξεις, του Κ.Δ.18/23.08.1941 (ΦΕΚ Α 286) και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/10-9-2013 ΦΕΚ(185) με επιλογή μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Ναυπάκτου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να κατάγονται από την Επαρχία Ναυπακτίας ή από την πρώην κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος.
Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Ναυπάκτου και να έχουν φοιτήσει σε αυτό τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις.
Να έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό «άριστα»,όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι να έχουν πρωτεύσει.
Να έχουν εις το απολυτήριο διαγωγή «κοσμιωτάτη».
Να είναι αποδεδειγμένος άποροι, να μη δύναται δηλαδή να συνεχίσουν τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές με δικές τους δαπάνες ή της οικογένειάς των.
Η επιστήμη της εκλογής τους να περιορίζεται μεταξύ των Τμημάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ορίζεται 2.000,00 ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει ως το τέλος των κανονικών σπουδών, εφόσον οι υπότροφοι θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους, διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ναυπάκτου, η της πρώην Κοινότητας Μοναστηρακίου Δωρίδας, με το οποίο θα βεβαιούνται ο «τόπος καταγωγής» του υποψηφίου υποτρόφου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.
Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής της χώρας.
Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προς το κληροδότημα «Δημητρίου Ασημακόπουλου», στη Δ/νση Ιλ. Τζαβέλλα 37, Ναύπακτος 30300, μέχρι και 14 Μαρτίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την γραμματέα του κληροδοτήματος κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά στο τηλ.2634360143 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας : www.nafpaktos.gr