ioniaodosamvrakia1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό στην περιοχή Κουβαρά

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», από την χ/θ 81+350 έως την χ/θ 82+350, (στο ρεύμα προς Αντίρριο), στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης ορύγματος στην περιοχή του Κουβαρά ».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/107007 από 22/04/2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/Διεύθυνση Δ17
5. Το υπ’ αριθ. IC.M7.CC.49006 από 20/04/2021 έγγραφο της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
6. Η υπ’ αριθ. 63443/20/841341 από 25/04/2021 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», της περιοχής ευθύνης μας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)
1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από την χ/θ 81+350 έως την χ/θ 82+350, του αυτοκινητόδρομου της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», (κατεύθυνση προς Αντίρριο), στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης ορύγματος στην περιοχή του Κουβαρά.
2. Ειδικότερα, να εφαρμοσθεί πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από την χ/θ 81+350 έως την χ/θ 82+000 του αυτοκινητόδορομου Ιόνια Οδός, στην κατεύθυνση προς Αντίρριο και διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-Ι2: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Πλήρης Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (διατομή 2 λωρίδων)» της εγκεκριμένης μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης – Μέρος 2ο Τεχνική Έκθεση – Τυπικές Διατάξεις» (DAC IC1470/29.06.2018)». Συγκεκριμένα, το σημείο εκκίνησης της ζώνης συναρμογής εισόδου θα βρίσκεται στην χ/θ 82+350, ενώ στο τέλος της ζώνης συναρμογής εξόδου θα βρίσκεται στην χ/θ 81+350.
– Σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα γίνει εφαρμογή της προσωρινής (κίτρινης) διαγράμμισης.
3. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται, από Δευτέρα έως και Σάββατο, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00, κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 11/05/2021 έως την 19.00΄ ώρα της Παρασκευής 16/07/2021, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 18/06/2021 έως και την Τρίτη 22/06/2021.
4. Η σήμανση θα παραμένει και κατά την διάρκεια της νύχτας, ενώ μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών, δεν θα παραμένει κανένα όχημα ή εξοπλισμός εντός σήμανσης. Επίσης η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά την διάρκεια της νύχτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:
α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την Τρίτη 11/05/2021, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 17.00΄ ώρα της Παρασκευής 16/07/2021.

ΑΡΘΡΟ (5)
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου
ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.