virus10

Οι νέες εμβολιαστικές γραμμές που θα λειτουργήσουν στο Μεσολόγγι

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Αριθμ. απόφασης: 49 / 2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 18ης / 2021 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Σήμερα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15.00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7.778/28-4-2021 έγγραφη πρόσκληση του κ.Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους κ.κ.Δημοτικούς Συμβούλους και τον κ.Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Μετά την ματαίωση των κατά την 27.4.2021 (16η/2021 συνεδρίαση – αρ. πρωτ.: 26/26.4.2021) και την 27.4.2021 (17η/2021 συνεδρίαση – αρ. πρωτ.: 28/27.4.2021) συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επειδή δεν υπήρξε απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α’ 114), το Συμβούλιο, κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α ́), του υπ’αριθμ. 18.318/13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου, των υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 και 426/77233/ 13.11.2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. .

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν την συμμετοχή τους δεκαπέντε (15) μέλη :

Θέμα:
«Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου – νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘‘ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βασιλείου Σπυρίδων
2. Μασαούτης Χρήστος
3. Σωτηρακόπουλος Γεώργιος
4. Γούργαρη-Θεοδωράκη Γερασιμούλα
5. Αλετράς Αντώνιος
6. Τσώλος Ιωάννης
7. Καραπάνος Νικόλαος του Κων/νου
8. Διαμαντόπουλος Σπυρίδων
9. Πετρονικολού-Μπαλτά Παρασκευή
10. Λαγούδης Γεώργιος
11. Παλιούρας Γεώργιος
12. Παπαδόπουλος Παναγιώτης
13. Σκαρμούτσος Παντελής
14. Νούλας Παναγιώτης
15. Κοτσόργιος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κονδύλης Δημήτριος
Ράπτης Δημήτριος
Μελαχρή Περσεφώνη
Τέγας Χρήστος
Ψυλογιάννης Σπυρίδων
Καραδήμας Δημήτριος
Δαουτίδης Κων/νος
Κότσαλος Αγαθάγγελος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Ρόμπολας Κων/νος
Καραπάνος Νικόλαος του Γεωργίου
Καρβέλης Σπυρίδων
Καραπαπάς Γεώργιος
Σκαρμούτσος Αναστάσιος
Κοντογιάννης Γεώργιος
Κοντός Ιωάννης
Μπιλάλης Μιχαήλ
Γερολυμάτος Ευθύμιος-Βασίλειος
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος κ. Κώστας Λύρος.

Ως ειδικός Γραμματέας, παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 103/2014 απόφαση Δημάρχου, Δημοτικός υπάλληλος Αντωνόπουλος Βασίλειος.
• Μετά την έναρξη της συνεδριάσεως και κατά τη διαδικασία συζήτησης των ερωτήσεων προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μελαχρή Περσεφώνη .
• Μετά την έναρξη της συνεδριάσεως και κατά τη διαδικασία συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κονδύλης Δημήτριος .
• Μετά την έναρξη της συνεδριάσεως και κατά τη διαδικασία συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γερολυμάτος Ευθύμιος-Βασίλειος.
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως για τους λόγους που αναφέρονται στην εκδοθείσα πρόσκληση της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ το κατεπείγον της συνεδριάσεως και στη συνέχεια o Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος, το 1ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Λειτουργία εμβολιαστικού κέντρου – νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ‘‘ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’» και δίνει το λόγο στον κ.Παπαδόπουλο Παναγιώτη – Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 7651/26.4.2021 σχετική επιστολή, η οποία έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Σώματος και στον κ.Δήμαρχο, σας ενημερώσω ότι από 05/05/2021 προστίθενται έξι (6) νέες εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείο μας, στα πλαίσια υλοποίησης της επεκτατικής πλέον πολιτικής του Υπουργείου Υγείας για μαζική διεύρυνση του εμβολιασμού σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού της Χώρας.

Δηλαδή οι εμβολιαστικές γραμμές στο Νοσοκομείου μας γίνονται οκτώ (8) με ότι αυτό συνεπάγεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με μία (1) γραμμή γίνονταν 50 εμβολιασμοί ημερησίως, με δύο (2) που είναι σήμερα 160 εμβολιασμοί ημερησίως και με την προσθήκη των νέων, τα ραντεβού των συμπολιτών μας εκτινάσσονται σε εξακόσια (600) ημερησίως. Επισημαίνεται δε, ότι το Νοσοκομείο είναι σε πλήρη λειτουργία (επείγοντα, εξωτερικά Ιατρεία, λειτουργία όλων των κλινών, έκτακτα χειρουργεία, κλινική COVID, εργαστήρια – μικροβιολογικός έλεγχος, ακτινοδιαγνωστικός τομέας) και ως εκ τούτου, η επιβάρυνση θα είναι ανυπολόγιστης αξίας στο Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό και η ενδεχόμενη ταλαιπωρία προσέγγισης και αναμονής από τους συμπολίτες μας που θα έχουν ραντεβού, ξεπερνάει τα ανθρώπινα όρια αντοχής, οργάνωσης και αποτελεσματικότητας.

Τα παραπάνω απαιτούν άμεσα την ενίσχυση του εμβολιαστικού κέντρου –το οποίο θα μεταφερθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων – από το Υπουργείο Υγείας και την 6η ΥΠΕ ως παρακάτω :
• Μετακίνηση επτά (7) Γενικών Ιατρών των Κέντρων Υγείας Ναυπάκτου και Αιτωλικού για την κάλυψη των νέων γραμμών σε συνεργασία με αυτούς που έχουν οριστεί από το Νοσοκομείο σε εβδομαδιαία βάση .
• Μετακίνηση επτά (7) Νοσηλευτών –τριών των Κ.Υ. Μεσολογγίου και Ναυπάκτου για αντίστοιχη υποστήριξη.
• Προσλήψεις Επικουρικού προσωπικού από την 6η ΥΠΕ και συγκεκριμένα πέντε (5) ΤΕ Νοσηλευτών –τριών , δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών –τριών Υγείας και τριών (3) Διοικητικών ΠΕ – ΤΕ .
• Τέλος επειδή ο ορίζοντας κατάρρευσης του Νοσοκομείου είναι κοντινός- εάν συνεχιστεί επί μακρόν η κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί – επιβάλλεται η λειτουργία – όπως όλοι έχουμε προτείνει- ενός εμβολιαστικού Κέντρου σε δομή ή εγκατάσταση της πόλης π.χ. Κλειστό Γυμναστήριο , ΚΑΠΗ κ.α. , ώστε οι εμβολιασμοί να έχουν επιτυχία.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης από την 6η Υ.Πε και του Υπουργείου Υγείας να λειτουργήσει το ΚΑΠΗ του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου ως εμβολιαστικό κέντρο με λειτουργία τριών (3) γραμμών, οι οποίες θα μεταφερθούν από το Νοσοκομείο ώστε να το αποσυμφορήσουν αλλά και η στελέχωση του Νοσοκομείου με το απαιτούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό όπως έχει ζητήσει η Ν.Μ Μεσολογγίου ̈ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ̈ αρμοδίως, ώστε να υπάρξει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα .
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν ο κ.Δήμαρχος και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι . Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής αποφάσεως .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
α) τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την λειτουργία οκτώ (8) συνολικά εμβολιαστικών γραμμών από 05-05-2021 στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου,
β) το μεγάλο βάρος διεκπεραίωσης 600 εμβολιασμών ημερησίως,
γ) την σοβαρή δυσλειτουργία που θα προκύψει στη γενικότερη λειτουργία του Νοσοκομείου,
δ) τις ελλείψεις του απαιτούμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος,
ε) τον ενδεχόμενο κίνδυνο που θα προκύψει από τον μεγάλο συνωστισμό του εμβολιαζόμενου πληθυσμού με ότι αυτό συνεπάγεται,

ΟΜΟΦΩΝΑ  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδριάσεως.
2. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του περί άμεσης λήψης απόφασης από την 6η Υ.Πε και το
Υπουργείο Υγείας και εγκρίνει τη λειτουργία του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ως εμβολιαστικό κέντρο με λειτουργία τριών (3) γραμμών, οι οποίες θα μεταφερθούν από το Νοσοκομείο, ώστε να το αποσυμφορήσουν.
3. Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εγκρίνει το αίτημα για την στελέχωση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, με το απαιτούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως έχει ζητήσει η Ν.Μ. Μεσολογγίου ̈ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ̈ , με σχετικά έγγραφα από την 6η Υ.Πε .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49 / 2021 .
Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 29 – 04 – 2021

Ο Ειδ. Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ