nosokomeiomesol3

H διάσωση του παλαιού νοσοκομείου Μεσολογγίου

Ψάχνοντας την χαμένη ταυτότητα της πόλης μας

α) Κτίριο Νοσοκομείου
Το κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου για να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κάποιος/οι Μηχακός/οί του τμήματος Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου ή της Αντιπεριφέρειας Π.Ε Αιτ/νίας ή του Δήμου μέσα από το κτιριολογικό τους πρόγραμμα, θα πρέπει να το αναλάβει/ουν. Να φροντίσει/ουν ώστε να χρηματοδοτηθεί άμεσα είτε από πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων (Π.Δ.Ε) είτε από ίδιους πόρους ή ακόμη και από πόρους ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2021 έως 2028 ή από πόρους του προγράμματος Φιλόδημος.

Ερωτήματα
Α) Τίνος είναι ιδιοκτησία το Παλιό Νοσοκομείο? Του Δήμου ή του Υπουργείου Υγείας?
Β) Ποιος είναι ο διαχειριστής, ο οποίος οφείλει να ξεκινήσει τις ενέργειες? Ο εκάστοτε πρόεδρος του Νοσοκομείου Μεσολογγίου? Και αν ναι ποια Τεχνική Υπηρεσία θα τον υποστηρίξει?
Γ) Δεν θα πρέπει να αναζητηθεί ποια θα είναι η Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα ξεκινήσει τις διαδικασίες, ξεκινώντας με την σύνταξη του απαραίτητου Τεχνικού Δελτίου, για την ένταξη του έργου σε ανάλογο του αντικειμένου του χρηματοδοτικό πρόγραμμα?

Χρηματοδότηση
Χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλισθεί:
1) Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Υγείας.
2) Από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
3) Από Ίδιους Πόρους του Νοσοκομείου ή και από πόρους δωρεάς. (Η δωρεά υποχρεωτικά θα συνοδεύεται και με απόφαση αποδοχής δωρεάς από το Δ.Σ του Νοσοκομείου).
4) Από πόρους της Προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 έως 2028.
5) Από πόρους του προγράμματος Φιλόδημος.

Απαραίτητο πρώτο βήμα για να ζητηθεί χρηματοδότηση
Είναι η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου του έργου. Αυτό εμπεριέχει :
α) Την Αναθέτουσα Αρχή. Τα στοιχεία του συντάκτη του Τεχνικού Δελτίου. Τον τίτλο του προτεινόμενου έργου. Την ανάλυση του έργου (το ιστορικό του).
β)Τα γενικά στοιχεία της πράξης όπου θα υπάρχει συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αυτού.
γ) Στην κατηγορία του έργου (οικοδομικά) θα επισημαίνονται όλα τα απαιτούμενα τεύχη (τεύχη δημοπράτησης) και όλες οι απαιτούμενες μελέτες.
Απαιτούμενες μελέτες που επισημαίνονται είναι: Η στατική μελέτη, η Αρχιτεκτονική μελέτη, η Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, η μελέτη θερμο-υγρομόνωσης, η μελέτη περιβάλλοντος χώρου, η μελέτη πυρασφάλειας, η μελέτη υδραυλικών και αποχέτευσης, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, η οικοδομική άδεια και οι ειδικές μελέτες που τυχόν απαιτούνται.
Επίσης επισημαίνονται και οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις φορέων (αρχαιολογία, δασαρχείο κ.λ.π) .
δ) Την καταρχήν εκτίμηση του κόστους του έργου και τα απαιτούμενα υποέργα αυτού.

Στο παράρτημα του Τεχνικού Δελτίου συμπληρώνονται και οι μελέτες που χρειάζονται ωρίμανση και μια καταρχήν εκτίμηση του κόστους (π.χ Οικοδομική άδεια ).
Τα απαιτούμενα υποέργα για το συγκεκριμένο έργο τα οποία θα πρέπει να ζητηθούν με την σύνταξη του Τεχνικού δελτίου είναι τρία.
1) Υποέργο 1: Επείγουσες ενέργειες για άμεσα μέτρα προστασίας του κτιρίου. i) Πρόχειρη στέγαση ή τοποθέτηση των κεράμων όπου λείπουν για την μείωση εισροής των όμβριων. II) Συνολικός καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου και του κτιρίου (τοίχοι και στέγες –υδρορροές ) από βλάστηση (βλέπε συνημμένο έγγραφο Νεωτέρων Μνημείων με Αρ. πρ. /ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-β/09-08-2018 πληροφορίες κος Γεώργιος Παπανδρέου Αρχιτέκτων Μηχανικός τηλ. 2610-225147)
2) Υποέργο 2: Αφού δοθεί χρήση στο κτίριο απαιτείται μελέτη πλήρους αποπεράτωσης του κτιρίου (για να είναι έτοιμο προς λειτουργία) στην οποία εμπεριέχεται και η μελέτη στερέωσης του φέροντα οργανισμού του κτιρίου και η ανακατασκευή της στέγης. Οι μελέτες θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου.)
3) Υποέργο 3: Κατασκευή έργου συνολικής αποκατάσταση του μνημείου και απόδοση σε χρήση.
(Η κατασκευή του έργου θα εποπτεύεται από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Νοτίου Ιονίου).

Για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση.

1) Αν ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε του Υπουργείου Υγείας, η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
2) Αν ενταχθεί στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε της Περιφέρειας, η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί από το Νοσοκομείο, τον Δήμο, την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτισμού.
3) Αν η κατασκευή του ενταχθεί σε ίδιους πόρους ή πόρους δωρεάς, η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί από το Υπουργείο Υγείας, τον Δήμο, την Περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Υ.Γ : Τα εγκεκριμένα σχέδια υπάρχουν στην Γραμματεία του Διοικητή του Νοσοκομείου και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) στο Μεσολόγγι και πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Είχαν εκπονηθεί από τον Αρχιτέκτονα κο Ηλία Τριχόπουλο και εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Αφού σκαναρισθούν μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταρχήν εκτίμηση του κόστους του έργου για την σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου.

Α) Για την προστασία του μνημείου ο κος Παπανδρέου πρότεινε με το έγγραφο με Αρ. πρ. /ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ10-β/09-08-2018 άμεσα μέτρα. Το Υπουργείο Υγείας 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος, το Γ.Ν Αιτωλ/νίας Νοσηλευτική μονάδα Μεσολογγίου Γραφείο Διοικητή προς τους οποίους εστάλη το έγγραφο, έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα στον τοπικό τύπο θα γίνει η υλοποίηση του παραπάνω αναφερόμενου πρώτου υποέργου σε συνεργασία με τον κο Παπανδρέου Αρχιτέκτονα Μηχανικό των Νεωτέρων Μνημείων.

Β) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στην οποία το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε από 09-08-2018 οφείλει να δείξει ενδιαφέρον. Μέσω του Δημάρχου να πιεσθεί ο διοικητής του Νοσοκομείου και η 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου –Ιονίων Νήσων – Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδος για εξεύρεση πίστωσης. Η πίστωση θα αφορά αφενός την προστασία του μνημείου και αφετέρου το σύνολο του κόστους των μελετών της πλήρους αποκατάστασης του κτιρίου και του κόστους κατασκευής συνολικά του έργου .

Ερώτημα: Τι ενέργειες έγιναν μέχρι σήμερα? Εκτός των 12. 000€ που ανακοινώθηκαν σε πρόσφατο δημοσίευμα για πρόχειρη στέγαση ή τοποθέτηση των κεράμων, όπου αυτά λείπουν, για την μείωση εισροής των όμβριων και των καθαρισμό της βλάστησης, έκανε κάποιος την κοστολόγηση της πρόχειρης στέγασης για την προστασία του μνημείου? Έκανε κάποιος την κοστολόγηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών και της κατασκευής του έργου ώστε να ζητηθούν τα δυο αυτά κονδύλια?

Συμπέρασμα
Κλείνοντας την ενημέρωσή μας καταλήγουμε ότι: Αν δεν έγινε τίποτε μέχρι σήμερα, ωφέλιμο θα ήταν, να γίνουν τώρα οι πρώτες ενέργειες.
Εδώ θα εκφράσουμε και την προσωπική μας άποψη για το ξεκίνημα της λύσης .

i) Από δυο αναφερθέντα υφιστάμενα σκαναρισμένα εγκεκριμένα σχέδια (ένα της κάτοψης του Α΄ορόφου ή της στέγης αν υπάρχει σχεδιασμός και ένα του διαγράμματος κάλυψης), ένας μελετητής ιδιώτης εθελοντής Πολιτικός Μηχανικός ή μελετητής Πολιτικός Μηχανικός με θέση στο Δημόσιο μπορεί να συντάξει μελέτη υπολογισμού μεταλλικών ικριωμάτων με επικάλυψη λαμαρίνας, για να στεγαστεί ολόκληρο το παλιό Νοσοκομείο. Επίσης να υπολογίσει και το κόστος του.

ii) Να γίνει προσπάθεια από το Διοικητή του Νοσοκομείου και το Δήμαρχο, ώστε να βρεθούν τα χρήματα. Με την εποπτεία των Νεωτέρων μνημείων να προστατευτεί ολόκληρο το κτίριο μέχρι να βρεθεί η χρηματοδότηση αναπαλαίωσης – συντήρησής του.Bεβαίως παράλληλα μπορεί να συνταχθεί και το Τεχνικό Δελτίο από την αναθέτουσα Αρχή (η οποία άμεσα θα πρέπει να διευκρινισθεί καθώς και η χρήση του κτιρίου) και από τον συντάκτη Μηχανικό, (ο οποίος θα έπρεπε να είχε ορισθεί από χθες ως επισπεύδων για όλες τις ενέργειες.)

Πηγή: Η συλλογή πληροφοριών για την παραπάνω πληροφόρηση την οποία αναλύσαμε, έγινε το Φεβρουάριο του 2020 από συνάδελφό μας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας της Π.Ε Αιτ/νίας. Αφορμή για την έρευνά μας υπήρξε η πραγματοποίηση της ομιλίας από την αρχαιολογική –Ιστορική Εταιρεία στο Τρικούπειο και η τοποθέτηση του πρώην και νυν Δημάρχου, του Διοικητή του Νοσοκομείου, της Προέδρου την Κοινότητας Μεσολογγίου καθώς και όλων όσων εκ των παρευρισκομένων εξέφρασαν την άποψή τους .

Μεσολόγγι 21-12-2020

Οι υπογράφουσες

1) Σαβράμη Μαριάννα Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός.

2)Tσακμακλή Σταυρούλα Πολιτικός Μηχανικός, η οποία εθελοντικά σχεδίασε επί μια οκταετία ολόκληρη την πόλη με την ομάδα της και την κατέθεσε με αρ. πρωτ. 199/16-09-2019 στον νυν Δήμαρχο για αξιοποίηση προς όφελος της πόλης.

Δυο βιβλία τα οποία αφορούν προτάσεις της για το Μεσολόγγι καθώς και όλη η σχεδιαστική της μελέτη για την πόλη μας είναι ανηρτημένα στο web: https://tsakmakli.wordpress.com για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.