water5

Σχετικά με έργο ύδρευσης του Αγρινίου

Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών , αποδέχεται την προσφυγή τεχνικής εταιρείας, δικαιώνοντας τις αντιδράσεις της παράταξης μας, για φωτογραφικές διατάξεις στη διακήρυξη του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Α ‘’Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού υδροδότησης Αγρινίου – Αναβάθμιση συστήματος διύλισης διυλιστηρίου Σπολάιτας και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων» .

‘Όπως επισημαίνεται στην απόφαση:
«Συνεπώς, η απαίτηση των κριτηρίων ……………………….. κρίνεται
δυσανάλογη προς τον σκοπό της δημοπρατούμενης σύμβασης. Τέλος, ως ορθώς επικαλείται η προσφεύγουσα, η απαίτηση τα εν λόγω κριτήρια …………………………………. ως ορθώς προβάλλει η προσφεύγουσα, ο περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας έθιξε εν γένει το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στο πεδίο αυτό φορέων. Τούτων δοθέντων, οι οικείοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας γίνονται δεκτοί ως βάσιμοι και ως εκ τούτου κρίνονται ακυρωτέα τα κριτήρια……………..»

Καταλήγοντας ότι :« Επειδή, τέλος, ενόψει των αρχών της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζόμενων και της διαφάνειας των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σε περίπτωση ακύρωσης ενός ή περισσότερων όρων της διακήρυξης που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις παραδεκτού των προσφορών ή τα κριτήρια ανάθεσης, όπως στην υπό κρίση διακήρυξη, πρέπει να ακυρωθεί η διακήρυξη στο σύνολό της
Συνεπώς, δοθέντος ότι είναι άκυροι όροι της διακήρυξης που ρυθμίζουν τα κριτήρια τεχνικής-επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων και την κοστολόγηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η προσβαλλόμενη διακήρυξη πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της.».

Οι αντιδράσεις που εκφράστηκαν εξ αρχής από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης μας και εκπροσώπους στο Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Α Παναγιώτη Καψάλη και Χρήστο Κουτρομάνο, έτυχαν της προκλητικής απαξίωσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α και την δημοτική αρχή.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 με ανάρτηση στα socialmedia ο Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Καψάλης, γνωστοποίησε το αιτιολογικό καταψήφισης των όρων όρους δημοπράτησης του έργου, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι υπέρ της υλοποίησης του. Συγκεκριμένα η ανάρτησή του αναφέρει:
«Οι όροι που έχουν τεθεί όσον αφορά τις πιστοποιήσεις και την τεχνική ικανότητα που πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες είναι άκρως αυστηροί και όχι όλοι απαραίτητοι για το αντικείμενο του έργου με αποτέλεσμα να αποκλείονται παρά πολλές εργοληπτικές εταιρείες και να μην διασφαλίζεται ο επαρκής και υγιής ανταγωνισμός.
Επίσης εγκυμονεί ο κίνδυνος των ενστάσεων κατά της διακήρυξης για τους προβλεπόμενους απαιτούμενους όρους κατά την τωρινή διαδικασία αλλά και μετά κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού που θα προκαλέσει πολύ μεγάλη καθυστέρηση έναρξης του έργου κάτι το οποίο απευχόμαστε. Ευελπιστούμε να υπάρξει αντίληψη τον γραφομένων μας έστω και την ύστατη στιγμή”.

Η επικεφαλής της παράταξης “ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΠΟΡΕΙΣ”, Χριστίνα Σταρακά, με αφορμή την απόφαση ακύρωσης των όρων διακήρυξης του έργου τόνισε τα εξής: «Οι εξελίξεις μας δικαιώνουν απόλυτα. Με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.A και της Δημοτικής Αρχής, λόγω των χειρισμών αλλά και των επιλογών τους, ένα σημαντικό έργο για την περιοχή καθυστερεί να υλοποιηθεί. Εκτός των νέων δεδομένων που δημιούργησε η ακυρωτική απόφαση, αφήνοντας απολύτως εκτεθειμένη την Δημοτική Αρχή, αναπάντητα παραμένουν από πλευράς της τα ερωτήματα που έχουν τεθεί αναφορικά με το όλο θέμα από την παράταξη μας τα οποία αφήνουν σκιές και υποψίες.
Έστω και τώρα, ας απαντηθούν για να γνωρίζει η τοπική κοινωνία.
Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η σιωπή είναι ενοχή!”