troxaiaionias1

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια οδό

Α Π Ο Φ Α Σ Η

« Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την υλοποίηση εργασιών αποφόρτισης πλεγμάτων συγκράτησης πρανών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:
Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Το υπ’ αριθ. IC.M7.CC.48077 από 14/09/2020 έγγραφο της ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/01/12/24/17387 από 17/09/2020 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/ Γ.Γ.Υπ./Γεν. Δ-νση Συγκ-κών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
Η υπ’ αριθ. 6343/20/2022735 από 19/09/2020 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποφόρτισης πλεγμάτων συγκράτησης πρανών, από την εταιρεία “ ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. “

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε διάφορες θέσεις του Αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891) για την υλοποίηση εργασιών αποφόρτισης των πλεγμάτων συγκράτησης πρανών, σύμφωνα με τα κατωτέρω :

Α. Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Ιωάννινα (δεξιός κλάδος)
Φάσηχ.θ. έναρξης ρυθμίσεωνχ.θ. πέρατος ρυθμίσεωντμήμα
της διατομής του αυτ/μου
που καταλαμβάνεταιτυπικό σχέδιο
που θα εφαρμόζεται184+30085+100δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ΜΙΔ‐12103+200104+700δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ΜΙΔ‐13110+650113+000δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ΜΙΔ‐14120+950122+800δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ΜΙΔ‐1
Β. Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αντίρριο (αριστερός κλάδος) :
Φάσηχ.θ. έναρξης ρυθμίσεωνχ.θ. πέρατος ρυθμίσεωντμήμα
της διατομής του αυτ/μου
που καταλαμβάνεταιτυπικό σχέδιο
που θα εφαρμόζεται1105+720103+300δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και ΛΕΑ ΜΙΔ‐1
2. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ από τη Δευτέρα 21.09.2020 έως και την Παρασκευή 27.11.2020, με εξαίρεση τις Κυριακές και το χρονικό διάστημα από 25/10/2020 έως και 29/10/2020.
3. Οι εργασίες θα εκτελούνται Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07.00΄ έως τις 19.00’ και το Σάββατο από τις 07.00΄ έως τις 14.00΄. Επίσης, δεν θα υλοποιείται ανά ημέρα εργασίας άνω της μιας κυκλοφοριακής ρύθμισης σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας, αλλά θα δύναται να πραγματοποιείται ταυτόχρονος αποκλεισμός και στους δυο κλάδους κυκλοφορίας.
4. Η σήμανση θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η παραχωρησιούχος εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Αστυνομική αρχή (Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων), σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Επιπλέον, η εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλει σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων, εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, σύμφωνα με τις ανωτέρω (4) & (5) σχετικές, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται, με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Με μέριμνά της εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» να προηγηθεί έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς επίσης να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
Τέλος, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.00΄ ώρα της 21.09.2020 , σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, έως και την 19.00΄ ώρα της 27.11.2020.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

– Ο –
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κωνσταντίνος ΚΑΚΟΥΣΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής