dhmagr2

Δημοτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στο Αγρίνιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1 της ΠΝΠ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 55, τ. Α΄, 11-3-2020, (σχετ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.) στις 27 ΜΑΪΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης η 6η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 466.775,32 € από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Αγρινίου και Θέρμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΥΡΤΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ», προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» στον άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, Α πρόσκληση, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 127/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5. Απαλλαγή επιχειρήσεων που διέκοψαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω COVID 19, από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας & φωτισμού και τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 70/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

6. Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid 19 των Ν.Π.Δ.Δ.: Α) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου και Β) Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 126/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2020».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

8. Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

9. Πρόσληψη προσωπικού (ΥΕ Εργάτες – Πυροφύλακες) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

10. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Υγείας – Κοινωνικής Πρόνοιας, Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων και επίλυσης προβλημάτων πολιτών ή ομάδας πολιτών με ειδικά προβλήματα).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής & Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Βιομηχανικό Σφαγείο Ε.Α.Σ. Αγρινίου Α.Ε.».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

13. Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

14. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

15. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

16. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 3ου Γυμνασίου & του Εσπερινού Γυμνασίου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

17. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας ΙΙ (φερόμενος ιδιοκτήτης Σπυρίδων Μαραγκούλας), όπως αυτά υπολογίζονται με την 2/2014 πράξης αναλογισμού, μεταξύ των ΟΤ 34 και ΟΤ 36 ρυμοτομικού σχεδίου Ρουσέικων Δ.Ε. Νεάπολης για την διάνοιξη οδού λόγω κατασκευής του νέου νηπιαγωγείου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 61/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 11/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).
• Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Βλάχου Φωτεινή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

19. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 17/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

20. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου των εργασιών κλαδέματος και υλοτόμησης μεγάλων και επικίνδυνων δέντρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).