dhmagrin

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 13η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5032931 και προϋπολογισμό 3.500.000,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
2. Έγκριση υποβολής πρότασης «Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο:
«Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης).
3. Λήψη απόφασης για έγκριση δημιουργίας ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΦΟ.Δ.Σ.Α. κ. Στούπας).
4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 65/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
– Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
5. Διαφοροποίηση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τους πλημμυροπαθείς της 1ης και 2ης Δεκεμβρίου 2017, για το Α ́ εξάμηνο του 2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 166/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα:
«Παράταση ισχύος τιμολογιακής πολιτικής του 2018 και για το έτος 2019 λόγω μη ολοκλήρωσης της μελέτης κοστολόγησης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).
7. Βεβαίωση α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών για τα οποία επιχορηγήθηκε το κόστος των υλικών και β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών αυτών λόγω ολοκλήρωσης του Προγράμματος (Α και Β Φάση) επιχορήγησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
9. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
10. Κατανομή Δ ́ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
11. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 296/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
13. Επανάληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Ματσουκίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
14. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Προσωρινής Υπαίθριας Εγκατάστασης Ψυχαγωγικής Δραστηριότητας (κλασσικό καρουζέλ).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
15. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης συναυλίας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
16.Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης σε ΑμΕΑ στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
– Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
17. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 59 & 64/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
18. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 60 & 66/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
19. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς στον Δήμο Αγρινίου για το έτος 2019. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).
20. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 014810 στο Ο.Τ. 702, επί αιτήσεως Ιωάννη & Χρήστου Ρεντζέπη.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
21. Καθορισμός τιμής μονάδος για προσκυρούμενο μη άρτιο, μη οικοδομήσιμο, οικοπεδικό τμήμα στην ιδιοκτησία με κτηματ. αριθμό 030538 στο Ο.Τ. 403 σχεδίου πόλης Αγρινίου.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
22. Αποζημίωση μη άρτιου μη οικοδομήσιμου οικοπεδικού τμήματος – Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 080527Α στο οικοδ. τετράγωνο Γ1114.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
23.Έγκριση μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής & βεβαίωσης συμμόρφωσης των1, 2, 3, 4, & 5 παραδοτέων της υπηρεσίας υποέργου 1: «Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση των πράξεων Π1.1, Π1.2 & Π1.3 της στρατηγικής Β.Α.Α. του Δήμου Αγρινίου»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
25.Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
26.Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
27. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων, ετοιμόρροπων κτιρίων & κτισμάτων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).