29dfeatureimage

Πρόσληψη 4 γυμναστών με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ναυπακτίας

ΑΔΑ: Ψ3ΕΡΩΚΓ-8ΞΠ
Ναύπακτος 06/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.πρωτ: 24187

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
———–
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
O Δήμαρχος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α’/7-6-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Το υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/98557/4837/422/146/07-03-2018 έγγραφο της Γ.Γ. Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα : Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.20070 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
6. Την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΟΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 489678 / 20065 / 1687 / 528 (ΦΕΚ: 4478/9/10/2018 τ. Β΄) απόφαση των Υπουργών: Εσωτερικών, Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά την έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2018-19.
7. Την ΥΠΠΟΑΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200 / 13385 / 1259 / 891 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/17-06-2016) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
8. Την υπ’ αριθμ. 137/2018 απόφαση Δ.Σ. περί «Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2018-2019 – Προγραμματισμός πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α – Ορισμός υπευθύνου για θέματα σχεδιασμού και ως διοικητικά υπεύθυνο» για την υλοποίηση των γενικών και ειδικών προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, μεγάλης διάρκειας για την περίοδο 2018 – 2019 και έγκριση για την πρόσληψη ΠΦΑ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση.
9. Την υπ’ αριθμ. 511/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2018-2019 με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ναυπακτίας, καθώς και ο ορισμός της επιτροπής επιλογής του προσωπικού.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του και η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού θα καλυφθεί αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπομένου Κ.Α.Ε
ΑNAKOIΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική οκτώ (8) μηνών και συγκεκριμένα τους εξής ανά ειδικότητα:
Κωδ. θέσης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
1 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Ρυθμική Γυμναστική – Ενόργανη Γυμναστική (με γνώσεις Zumba, Pilates, yoga, αεροβικής) – Παραδοσιακοί Χοροί. Εως 8 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 2
2 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ειδική αγωγή – κλειστών χώρων. Εως 8 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
3 ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, γυμναστική. Εως 8 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής ηλικίας από 22-60 ετών.
2.Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 περί «προσωρινής κράτησης και έλεγχο της διάρκειάς της, αναστολή ποινών κ.λ.π. και άλλες διατάξεις».
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1,2,3 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής η αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με τις παραπάνω απαιτούμενες ειδικότητες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τις παραπάνω ειδικότητες επιτρέπεται η πρόσληψη πτυχιούχου φυσικής αγωγής με οποιαδήποτε ειδικότητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1) Αίτηση – έντυπο με κριτήρια επιλογής.
2) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
3) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
4) Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
5) Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
8) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου η τέκνου πολύτεκνης οικογένειας η γονέα μόνογονεικής οικογένειας (να υπάρχει γονική μέριμνα του ιδίου).
9) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
10) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα άθλησης για όλους όπου εμφανίζονται ξεκάθαρα οι μήνες και οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα και
11) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία
αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν:
(α) εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο
(β) σε ποιά προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κριτήρια Επιλογής
Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.
Τα κριτήρια επιλογής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ.3 της αρ. ΥΠΠΟΑΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200 / 13385 / 1259 / 891 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1774/17-06-2016) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας, Ιλ. Τζαβέλα 37, Τ.Κ.30300, Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Παλιάτσα Θεοδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2634360137 & 2634360113).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπακτίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200 / 13385 /1259 / 891 απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 1774/17-6-2016 τ. Β) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστήθηκε με την υπ αριθ. 438/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Ναυπακτίας.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο του Δήμου Ναυπακτίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών στα γραφεία του Δήμου από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων.
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας, να δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπακτίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος