Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου η ένταξή του έργου «Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων» συνολικού προϋπολογισμού 234.416,00 € (Συμμετοχή Δήμου 20%) (Αρ. Απόφασης 141.9.1/2018 ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ).
Το έργο εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018», κωδικός «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2017» και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση οχτώ (8) συστημάτων βύθισης και ανύψωσης τεσσάρων (4) κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και συγκεκριμένα:

· Δύο (2) συστήματα στην Δ.Δ. Μεσολογγίου

· Τρία (3) συστήματα στην Τ.Κ. Αιτωλικού

· Δύο (2) συστήματα στην Τ.Κ. Νεοχωρίου

· Ένα (1) σύστημα στην Τ.Κ. Κατοχής