dhmagrin

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση ψηφίσματος ενάντια στη συρρίκνωση των σχολικών μονάδων και την κατάργηση – μεταφορά υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
3. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 40/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
 Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).
4. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμού 490.000 €, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
5. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αγρινίου», προϋπολογισμό 360.000 €, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
6. Έγκριση υποβολής πρότασης: «Ανέγερση 7ου Γυμνασίου Αγρινίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 5.10.a.1.1a-2 (Α/Α ΟΠΣ 2947) και τίτλο: «Δράση 10.a.1.1a-2 Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Νέα έργα)» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
7. Έγκριση υποβολής πρότασης: «Αγροτική οδοποιία εκτός οικισμών Τ.Κ. Αμπελίων, Τ.Κ. Ποταμούλας, Τ.Κ. Αγ. Βλασίου της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων του Δήμου Αγρινίου» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 40411/2-8- 2018 και τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
8. Έγκριση υποβολής πρότασης: «Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) – οικοτροφείων του Εργαστηριού “Παναγία Ελεούσα” στο Αγρίνιο» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 9.a.1.2.b_2 (Α/Α ΟΠΣ 2977) και τίτλο: «Κοινωνικές υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «Ανάπτυξη –εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
9. Έγκριση υποβολής προτάσεων – φακέλων – αίτησης στήριξης στην Τριχωνίδα Α.Ε. για ένταξη των έργων:
 «Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».
 «Σήμανση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου δάσους Φράξου στο Τριχώνιο».
 «Συντήρηση – ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου»,
στο Τοπικό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
10. Συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης σε οδούς επέκτασης του σχεδίου πόλης Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).
12. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2018 Δήμου Αγρινίου, βάσει των ΦΕΚ 2942/2018 τ. Β ́ και 3635/2018 τ. Β ́. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
13.Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
14. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου κατά την φθινοπωρινή – χειμερινή περίοδο έτους 2018, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
15.Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).
16. Κατανομή Γ ́ δόσης 2018 στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαλμά).
17.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτηρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Γουριώτισσας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Γουριώτισσας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαλμά).
18. Παράταση ισχύος των συμβάσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
20. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).
21. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
22.Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου στο Ο.Τ. 506Β σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 41/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
23. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης γεφυριού λόγω κατάρρευσης από τις πλημμύρες στις 1&2-12- 2017 στον δρόμο προς Αγ. Πάντες (περιοχή Νταλαπέικα)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
24. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα σε διάφορα κτίρια του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
25. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Επιχορήγηση ΤΟΕΒ Πεδιάδος Αγρινίου για την αποκατάσταση του αντλιοστασίου Α3».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
26. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας εναερίων Τ.Κ. Καινουρίου, Λεπενούς, Μακρυνείας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).