farmakis

Δημοπρασία για τα κτήματα Λεσινίου από την Περιφερειακή Αρχή

Νεκτάριου Αθ. Φαρμάκη, Περιφερειακού Συμβούλου Π.Δ.Ε, Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας

Απρίλιος 2016 : Διενεργείται δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, όπως αυτό προκύπτει από τις με αριθμό πρωτ. 85521/8808/1.4.2016 και 85526/8810/1.4.2016 περιλήψεις διακήρυξης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Τον ίδιο μήνα εκδόθηκαν: α) η με αριθμό 433/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, καθώς και β) η με αριθμό 434/2016 Απόφαση της ιδίας Επιτροπής, με τις οποίες κατοχυρώθηκαν – εκμισθώθηκαν δέκα πέντε (15) αγροτεμάχια ιδιοκτησίας της Π.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, συνολικού εμβαδού περίπου 1700 στρεμμάτων, στους πλειοδότες.
Δεκέμβριος 2016 : Με την με αριθμό 1724/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος , αποφασίσθηκε η «έγκριση σχεδίων όρων διακήρυξης της πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου». Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έξι (6) αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας της Π.Δ.Ε., Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που βρίσκονται εντός της διανομής αγροκτήματος Λεσινίου, έτους 1980, στο δήμο Ι.Π.Μεσολογγίου, συνολικού εμβαδού περίπου 1200 στρεμμάτων.

14 Φεβρουαρίου 2017 : Μετά από παρέμβασή μας στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εκθέσαμε τους ηθικούς και νομικούς μας προβληματισμούς, τα μέλη της Επιτροπής εν τέλει ακύρωσαν την ως άνω διαδικασία, ομολογώντας στην ουσία το λάθος τους.
Την Τετάρτη 18-4-2018 διενεργείται και πάλι στο Μεσολόγγι δημόσια πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τα εν λόγω κτήματα. Σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη (Ω5ΞΕ7Λ6-Γ5Α) και πάλι υφίστανται νομικά και ουσιαστικά ζητήματα που χρήζουν απάντησης ή διόρθωσης ούτως ώστε να μην υπάρχουν σκιές ως προς την σκοπιμότητα ή νομιμότητα της διαδικασίας εκμίσθωσης ενός από τα καλύτερα κομμάτια καλλιεργήσιμης γης στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας!!!

Συγκεκριμένα
Η εν λόγω δημοπρασία διενεργείται με βάση το Π.Δ 242/1996. Ως εκ τούτου τυγχάνουν εφαρμογής τα όσα εκεί διαλαμβάνονται. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 του Π.Δ 242/1996 με τίτλο «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ» ρητώς αναφέρονται τα εξής : «1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το νομάρχη εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. 2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται έπειτα από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου όταν: α) δεν κατακυρωθεί από τη νομαρχιακή επιτροπή το αποτέλεσμά της λόγω ασυμφόρου του επιτευχθέντος αποτελέσματος, β) μετά την περάτωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν ο τελευταίος πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας που τίθεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του παρόντος για την υπογραφή της σύμβασης, γ) εάν η περί κατακύρωσης απόφαση της νομαρχιακής επιτροπής ακυρωθεί για λόγους νομιμότητας από το εποπτεύον όργανο. 3. Στις περιπτώσεις του εδαφίου (β) της προηγουμένης παραγράφου η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ως τιμή εκκινήσεως ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε επ` ονόματι του τελευταίου πλειοδότη με τη δυνατότητα μειώσεώς του έπειτα από απόφαση της νομαρχιακής επιτροπής μέχρι 10%».
Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στη διακήρυξη, αφού το τίμημα ορίζεται στα 30 € και ΟΧΙ στα 100-150 €, με δεδομένο ότι αυτή ήταν η προσφορά των τελευταίων πλειοδοτών ή τουλάχιστον να μειωθεί κατά 10% σύμφωνα με τα ανωτέρω!!!

Ενδιαφέροντα στοιχεία : 1) Μέσα σε ένα σχεδόν χρόνο από την τελευταία ακυρωθείσα διαδικασία, διενεργείται νέα δημοπρασία για τα ίδια σχεδόν ακίνητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (1200 από τα 1700 στρέμματα), τουλάχιστον αυτή τη φορά χωρίς την προκλητική συνένωσή τους σε τεράστια αγροτεμάχια, πλην ενός «Κύριος οίδε» για ποιο λόγο, 2) Οι εγγυητικές επιστολές της πρώτης δημοπρασίας κυμαίνονταν από 200 έως 400 Ευρώ ενώ στη δεύτερη δημοπρασία οι εγγυητικές κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 Ευρώ περίπου (70 €/τμ), το ίδιο δε συμβαίνει και στην ως άνω διακήρυξη!!!, 3) Στην πρώτη δημοπρασία ο χρόνος μίσθωσης είναι 5 έτη ενώ στην παρούσα είναι 15 συν 10 έτη (γιατί αυτή η διαφοροποίηση;;;;), 4) Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα εν λόγω αγροτεμάχια είναι σπαρμένα από τρίτους και σπέρνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν δε πληροφορίες ότι τρίτα πρόσωπα δηλώνουν τα εν λόγω αγροτεμάχια στον ΟΣΔΕ ούτως ώστε να λαμβάνουν επιδοτήσεις , ως μη όφειλαν. Ως εκ τούτου, και παρότι σας έχουμε ήδη ενημερώσει προς τούτο εδώ και έναν χρόνο, τι ενέργειες έχετε κάνει ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με τους νέους πλειοδότες ή να πάψει τυχόν παράνομη χρήση τους; Τι ενέργειες επίσης έχουν γίνει για διασφάλιση των δικαιωμάτων μας ως ΠΔΕ για αναζήτηση πχ αποζημίωσης χρήσης από τρίτους που καλλιεργούσαν χωρίς δικαίωμα τα εν λόγω αγροτεμάχια ; 5) Γιατί δεν έγινε αυτή τη φορά χρήση της δυνατότητας του ως άνω ΠΔ για δημοσίευση της δημοπρασίας και σε έντυπο πανελλαδικής κυκλοφορίας (άρθρο 4); 6) Μήπως η επιλογή του να “σπάσουν” τα αγροτεμάχια σε μικρότερα από ό,τι στην προηγούμενη δημοπρασία που ακυρώθηκε, αποδεικνύουν το ορθό της προτέρας επισήμανσής μας; 7) Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας οφείλει να απαντήσει γιατί με το από 20-12-2016 έγγραφό της εισηγήθηκε θετικά για τη διενέργεια του –εν τέλει ευτυχώς ακυρωθέντος- διαγωνισμού
Είναι προφανές συνεπεία απάντων των ανωτέρω ότι τόσο αυτή καθεαυτή η ακολουθούμενη διαδικασία όσο και η δημοσιευθείσα διακήρυξη παρουσιάζουν ελλείμματα και σκιές που καθιστούν την όλη διαδικασία διάτρητη νομικά και ηθικά, ενώ εγείρουν εύλογα ερωτηματικά για την πολιτική που ασκείται από την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, σχετικά με την εκμίσθωση τέτοιων ακινήτων της.
Όλα τα παραπάνω, πριν δημοσιοποιηθούν, είχαν γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία ωστόσο, αν και έκανε κάποιες μικρές προσθήκες εντούτοις εκώφευσε στα σπουδαιότερα και δη στην διάρκεια της μισθώσεως (ουσιαστικά 25 χρόνια τη στιγμή που η πλειοψηφία των κτημάτων στην περιοχή καλλιεργείται με τριφύλλι, καλαμπόκι κλπ) αλλά και το ύψος της εγγυητικής που καθιστά την εν λόγω διαδικασία απλησίαστη για τους εκατοντάδες ακτήμονες αλλά ενεργούς αγρότες της περιοχής που επιθυμούν μέσω της εκμετάλλευσης της εύφορης αυτής γης να κερδίσουν το βιός τους. Η στόχευση της Περιφερειακή Αρχής προφανώς είναι άλλη…. Ένα είναι σίγουρο : Τα ψηφίζουν μόνοι τους και ευθύνονται αποκλειστικά!!!

Υ.Γ: Τα ερωτήματα τότε και σήμερα είναι σχεδόν ίδια και παραμένουν αναπάντητα. Ένα πράγμα αποκαλύφθηκε με την μεθόδευση της Περιφερειακής Αρχής…. η σκοπιμότητά της.