29dfeatureimage

Τα προβλήματα του δημοτικού πάρκου Αγρινίου

Ένα  θέμα το οποίο είχε τον υψηλότερο  βαθμό ωριμότητας  και θα μπορούσε να προχωρήσει γρήγορα και με την συναίνεση όλων των δημοτικών συμβούλων είναι το θέμα του Πάρκου. Δυστυχώς όμως τέσσερα χρόνια τώρα  κείτεται εκεί εγκαταλελειμμένο και καθημαγμένο με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Δημοτικής Αρχής ΔΙΟΤΙ:
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου  επέλεξε το δρόμο της επισφάλειας και με διαδικασίες αμφισβητούμενες προχώρησε στην απ’ ευθείας ανάθεση της Διαχειριστικής Μελέτης για το Πάρκο στην Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο. Ε.» αντί του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.
Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε παράνομο το ένταλμα πληρωμής της άνω Διαχειριστικής Μελέτης το  οποίο τελικά εγκρίθηκε (το ένταλμα πληρωμής και όχι η Διαχειριστική Μελέτη) από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζοντας στο Δήμο Αγρινίου «συγγνωστή πλάνη».
Στη συνέχεια ο Δήμος Αγρινίου προέβη σε μια κατ’επίφασιν  διαβούλευση χωρίς αμφίδρομη επικοινωνία και χωρίς να λάβει υπόψη του τις προτάσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση.
Ακολούθως πραγματοποίησε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις όπου έγινε μια επιλεκτική παρουσίαση της Μελέτης για το Πάρκο στην οποία  ο Δήμος απέκρυψε στοιχεία της μελέτης  όπως π. χ. την εκτεταμένη  χρήση υδατοπερατού σκυροδέματος  και την κατασκευή στις πλευρές των δρόμων τοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα ( μπετόν αρμέ).
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις  και αιτήσεις των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης ο Δήμαρχος αρνείται συστηματικά μέχρι σήμερα να εισάγει το θέμα του Πάρκου στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα μπορούσε, μετά από συζήτηση, να αποφευχθούν λάθη, αστοχίες και προβλέψεις της μελέτης που αντιβαίνουν στην κείμενη νομοθεσία.
Όμως το πρόβλημα, που απέκρυψε ο εγωισμός και οι πονηρίες του Δημάρχου καθώς και οι αδιαφανείς διαδικασίες που επέλεξε, τελικώς ανεφάνη.
Όταν ο Δήμος παρέλαβε τη Διαχειριστική Μελέτη για το Πάρκο από τον ανάδοχο στον οποίο είχε αναθέσει απευθείας τη σύνταξή της  και ζήτησε την έγκρισή της από το Δασαρχείο Αγρινίου, όπως προέβλεπε ο νόμος, το Δασαρχείο, με το από 18/08/2017 και με αριθ. πρωτ. 192179 έγγραφό του,  δεν ενέκρινε τη Διαχειριστική Μελέτη για το Πάρκο και ζήτησε περαιτέρω στοιχεία και διευκρινήσεις από το Δήμο Αγρινίου.
Ο Δήμος Αγρινίου απήντησε έξι μήνες αργότερα (!!!) με ένα έγγραφο του μελετητή το οποίο όμως ουσιαστικά δεν απαντούσε στις παρατηρήσεις του Δασαρχείου.
Έτσι το Δασαρχείο Αγρινίου με νέο έγγραφό του από 26/02/2018 και αριθ. πρωτ40839 επεσήμανε τις αστοχίες, τα λάθη και τις ανακρίβειες της Μελέτης. Μεταξύ άλλων το ανωτέρω έγγραφο του Δασαρχείου Αγρινίου επισημαίνει: «….Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων από τον έλεγχο της διαχειριστικής μελέτης του Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου σας γνωρίζουμε ότι η δομή της μελέτης  δεν ακολουθεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της αριθ. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ 2828 Β’/ 23-12-2015) Υ.Α. με θέμα «Προδιαγραφές Σύνταξης των μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών». Έκτοτε   αναμένουμε τον Δήμο Αγρινίου να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του Δασαρχείου Αγρινίου και τις προβλέψεις του νόμου».
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 133384/6587/2015  και τις παρατηρήσεις του Δασαρχείου Αγρινίου η διατιθέμενη επιφάνεια  πρασίνου πρέπει να υπερβαίνει το 80% της επιφάνειας του Πάρκου ενώ το βασικό δίκτυο των δρόμων, πεζοδρομίων, μονοπατιών και πλατειών  δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%  του συνολικού χώρου.
Το πράσινο στο Πάρκο Αγρινίου σήμερα, με βάση τα αριθμητικά δεδομένα της επίμαχης Διαχειριστικής Μελέτης, είναι μόλις 66%  δηλαδή κατά πολύ λιγότερο από το απαιτούμενο πράσινο (80%) με βάση την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη.
Η Διαχειριστική  Μελέτη που έγινε από το Δήμο Αγρινίου προβλέπει μέσα στο Πάρκο τη διαμόρφωση επί πλέον τριών (3) πλατειών  και άλλων πολεοδομικών οντοτήτων,  μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο το πράσινο.
Σημειωτέον ότι η εκπονηθείσα Μελέτη δεν προβλέπει απολύτως τίποτα για το Αναψυκτήριο και το Κηποθέατρο.
Για όλα τα παραπάνω ο Δήμος Αγρινίου αδιαφορεί και επιμένει σε μια μελέτη άστοχη και αντίθετη με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Έτσι το Παπαστράτειο Πάρκο παραμένει από το 2014 με ευθύνη του Δημάρχου εγκαταλελειμμένο και χωρίς καμία φροντίδα. Αδιάψευστοι μάρτυρες οι φωτογραφίες που δημοσιοποιούμε.
Τα δέντρα αφρόντιστα, σκουπίδια παντού, σκόρπια οικοδομικά υλικά, σωροί από κορμούς κομμένων δέντρων, το Κηποθέατρο και το Αναψυκτήριο κατεστραμμένα, καταρρέουν,  αποτελώντας εστίες μόλυνσης και παραβατικότητας,  οι προτομές των ιδρυτών του Πάρκου να απουσιάζουν. Εικόνες που μας προβληματίζουν και μας προσβάλουν όλους μας παραβιάζοντας ταυτόχρονα τη βούληση των δωρητών – ευεργετών αδελφών Παπαστράτου που στο σχετικό συμβόλαιο δωρεάς αναφέρουν μεταξύ άλλων:…. «ο Δήμος υποχρεούται μετ’ άκρας επιμελείας να διατηρεί το Πάρκο σε άριστη κατάσταση…»
Η σημερινή κατάσταση του Πάρκου  αποδεικνύει την ολοσχερή ανικανότητα και αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να διαχειριστεί και να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχει προχωρήσει με μια μελέτη την οποία  η ανωτέρω  ΚΥΑ προβλέπει ότι μπορεί να συντάξει ένας γεωπόνος ή ένας δασολόγος    καθότι μάλιστα ο Δήμος Αγρινίου  διαθέτει 12 υπαλλήλους γεωπόνους.
Αντ’ αυτού προτίμησε να χρεώσει τον Δήμο με 60.000 ευρώ για την εκπόνηση μιας άστοχης μελέτης  που αντίκειται στις προδιαγραφές του νόμου και να στερήσει μέχρι σήμερα, επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια, από τους πολίτες  του Αγρινίου τον πιο σημαντικό πνεύμονα πρασίνου και ένα Τοπόσημο από τα πλέον χαρακτηριστικά αυτής της πόλης.

Δημοτική παράταξη «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»