Ακυρώθηκε η προσπαθεια ανάπλασης του Παπαστράτειου πάρκου Αγρινίου

Με τη δημοσίευση της 2559/2017 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κλείνει και τυπικά ο φαύλος κύκλος της κατά πάντα έκνομης επιχειρηθείσας τα έτη 2013-2014 ανάπλασης του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
Η απόφαση ακυρώνει:
Α) την 3024/45905/21-6-2011 απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου (1η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία κρίθηκε ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το ως άνω έργο,
Β) την 52800/4145/15-6-2012 απόφαση του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (5η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία θεωρήθηκε και εγκρίθηκε η συνταχθείσα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου Μελέτη ανάπλασης του Παπαστράτειου Πάρκου και
Γ) την 2488/26-6-2012 απόφαση του Διευθυντή Δασών Αιτωλοακαρνανίας (6η προσβαλλόμενη πράξη), με την οποία θεωρήθηκε και εγκρίθηκε ο πίνακας υλοτομίας των προς κοπή δέντρων του Παπαστράτειου Πάρκου.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η πρώτη ως άνω πράξη περί απαλλαγής του έργου από την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι μη νόμιμη ως εκδοθείσα κατά πλάνη περί τα πράγματα ως προς την πραγματική έκταση των επιχειρηθησομένων εργασιών, λόγω της οποίας η Διοίκηση δεν πραγματοποίησε τη δέουσα αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Εν ολίγοις, ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου άλλη τεχνική περιγραφή μελέτης (τριών σελίδων) με ήπιες για το περιβάλλον εργασίες είχε υποβάλει προς έγκριση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου Υπηρεσία και άλλη τεχνική περιγραφή μελέτης (έξι σελίδων) μαζί με φυτοτεχνική μελέτη υπεβλήθησαν και τελικά ενεκρίθησαν από την Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στις οποίες προβλέπονταν επιπλέον, επιβαρυντικές για το περιβάλλον εργασίες, όπως η εγκατάσταση γκαζόν σε έκταση 31,6 στρεμμάτων, η υλοτομία 64 δέντρων, η εκρίζωση των θάμνων μπορντούρας σε μήκος 3.600 μέτρων και η εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου άρδευσης για πότισμα κυρίως του γκαζόν (βλ. σκέψεις 10-12 της απόφασης).
Οι άλλες δύο ως άνω πράξεις ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο:
α) λόγω μη νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας τους, δηλαδή έγκριση κοπής 64 δέντρων χωρίς επαρκή αιτιολόγηση της σχετικής ανάγκης και έγκριση τοποθέτησης γκαζόν, παρά τις αυξημένες, κατά την ίδια τη μελέτη, απαιτήσεις του στην Ελλάδα και κυρίως στο κλίμα της περιοχής εκτέλεσης του έργου και σε αντίθεση με τις αρχικές παρατηρήσεις-αντιρρήσεις του Δασαρχείου προς το Δήμο Αγρινίου, οι οποίες ουδόλως ελήφθησαν υπόψη (βλ. σκέψη 15 της απόφασης)
και
β) για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αφού η Διοίκηση δεν ερεύνησε αν οι εγκριθείσες επεμβάσεις εξασφαλίζουν την προστασία του τοπίου, των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας του Πάρκου και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Οι λοιπές προσβαλλόμενες πράξεις παραπέμφθηκαν προς εκδίκαση στο Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δικάσιμο της 6ης-3-2018.
Σημειώνουμε ότι όποια και αν είναι η κρίση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ για τις παραπεμφθείσες πράξεις, το έργο έχει ακυρωθεί με την παρούσα δικαστική απόφαση, αφού για την ακύρωση ενός έργου αρκεί και η ακύρωση μίας πράξης∙ πολλώ δε μάλλον που στην προκειμένη περίπτωση έχουν ήδη ακυρωθεί τρεις από τις προσβαλλόμενες πράξεις.

Αγρίνιο, 16/1/2018
Οι δικηγόροι των αιτούντων την ακύρωση
ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΝΤ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
και
ΔΗΜHΤΡΗΣ Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ